Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki | Puhelin: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Toimivalta

Lautakunnan potilasvahinko-osasto on toimivaltainen käsittelemään potilasvahinkojen korvausasioita.

Lautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään hoitohenkilökunnan toimintaa tai käytöstä siltä osin kuin sillä ei ole merkitystä korvausasian ratkaisun kannalta. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat asianomaisille aluehallintovirastoille ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle Valvira

Asianmukaisesti annetun tai määrätyn taikka toimitetun lääkkeen aiheuttamia vahinkoja ei korvata potilasvakuutuksesta, vaan niistä voidaan hakea korvausta lääkevahinkovakuutuksesta. Vuoden 2012 alusta alkaen uusien lääkevahinkojen vakuuttamisesta, korvauskäsittelystä, korvaamisesta ja asiakaspalvelusta on vastannut Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö.

Siltä osin kuin kyse on sopimusoikeudellisesta erimielisyydestä (esim. hoitomaksut), asia on mahdollista saattaa kuluttajansuojalain perusteella Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Jos korvausasiasta on annettu tuomioistuimen ratkaisu, lautakunta ei ratkaistulta osin saa käsitellä asiaa. Jos asia on vireillä tuomioistuimessa, lausunto saadaan antaa vain tuomioistuimelle sen tai asianosaisen pyynnöstä.