Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Patientskadenämnden

Patientskadenämnden är ett självständigt sakkunnigorgan, som handlägger patientskadeärenden. Nämnden har till uppgift att på begäran av en ersättningssökande, Patientförsäkringscentralen eller den som idkar hälso-och sjukvård, ge rekommendationer till avgörande. Nämnden kan på begäran av domstol eller en part ge utlåtande i ett ersättningsärende som behandlas vid domstolen.

En ersättningsansökan gällande patientskada skall i första hand riktas till Patientförsäkringscentralen.