Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Allmänt

En personskada som skett i samband med givande av hälso- och sjukvård i Finland ersätts på de grunder som närmare stadgas i Patentskadelagen (585/1986). Alla skadefall som sker i samband med givande av vård ersätts dock inte som en patientskada.

Patientförsäkringscentralen avgör i första hand med stöd av patientskadelagen ifall den anmälda skadan är ersättningsgill. Ett ersättningsärende blir anhängigt då en skriftlig skadeanmälan inlämnas till Patientförsäkringscentralen.

 


Statsrådet har vid sitt allmänna sammanträde den 5.11.2020 utnämnt trafik- och patientskadenämndens ordförande, vice-ordföranden, medlemmar och ersättare. Nämnden påbörjar sin verksamhet den 1.1.2021. Länk till beslutet (på finska) https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f806e848a.

Trafikskadenämnden och patientskadenämnden, som tidigare fungerat fristående, sammanslås den 1.1.2021 till en ny nämnd, trafik- och patientskadenämnden. Till en följd av sammanslagningen påverkas inte avgörandeverksamheten. Nämnden består av två avdelningar, av vilka den ena behandlar trafikskadeärenden och den andra patientskadeärenden.