Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Begäran om rekommendation till avgörande

En anmälan om patientskada skall i första hand tillställas Patientförsäkringscentralen. Om det ur sökandens begäran om rekommendation till avgörande framgår att Patientförsäkringscentralen inte har handlagt ärendet, överför Patientskadenämnden behandlingen av ärendet till Patientförsäkringscentralen. Ändringssökanden informeras om överflyttningen av ärendet till Patientförsäkringscentralen.

Patientskadenämndens uppgift är att ge en rekommendation till avgörande, ifall det vid undersökning, behandling och vård eller någon annan motsvarande åtgärd eller av att en sådan har försummats, har uppstått en enligt patientskadelagen ersättningsgill personskada. Patientskadenämnden tar i sin rekommendation till avgörande enbart ställning till sådana omständigheter som kan antas ha betydelse vid handläggningen av skadeärendet.

Patientskadenämnden får behandla ett ersättningsärende, också när det gäller grunden för ersättningen, även då begäran om rekommendation om hur ärendet skall avgöras endast gäller ersättningens storlek.

I sin beslutspraxis har nämnden låtit bli att behandla sådana ärenden där begäran om rekommendat-ion är uppenbart obefogad för att patienten redan förlorat sin rätt att väcka talan vid domstol inom den föreskrivna tiden på tre år. Patientskadenämnden tar därför inte upp ärende till behandling om parten inte längre har möjlighet att föra saken till domstol för avgörande.