Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Patientförsäkringen

En personskada som skett i samband med givande av hälso- och sjukvård i Finland ersätts på de grunder som närmare stadgas i Patentskadelagen (585/1986). Alla skadefall som sker i samband med givande av vård ersätts dock inte som en patientskada.

Patientförsäkringscentralen avgör i första hand med stöd av patientskadelagen ifall den anmälda skadan är ersättningsgill. Ett ersättningsärende blir anhängigt då en skriftlig skadeanmälan inlämnas till Patientförsäkringscentralen.