Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Ansökan om ersättning

Patientförsäkringscentralen handlägger centraliserat ersättningarna för patientskador i Finland. I första hand ansöks ersättning från Patientförsäkringscentralen, som även ger råd och anvisningar vid ifyllandet av ersättningsansökan. Skadeanmälningsblankett kan fås genom att ringa till Patient-försäkringscentralen (040 4504590) eller genom att begära blanketten av vårdanstaltens patientom-budsman eller socialarbetare. Man kan även göra en skadeanmälan genom att fylla i den utskrivbara blanketten på Patientförsäkringscentralens internetsidor (www.pvk.fi).

Patientskadenämnden kan handlägga ärendet och avge en rekommendation till avgörande först då Patientförsäkringscentralen har gett sitt beslut i ärendet.