Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Anvisning för uppgörande av begäran om rekommendation till avgörande

En begäran om rekommendation till avgörande skall göras skriftligen. Begäran kan skickas till patientskadenämndens e-post adress: potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi. Den elektroniska postförbindelsen är inte skyddad. En begäran kan även göras på bifogade utskrivbara BLANKETT.

En begäran om rekommendation kan formuleras fritt. Ur begäran bör åtminstone framgå följande:

Patientens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter,

Skadebeteckning, vilken framgår ur Patientförsäkringscentralens ersättningsbeslut,

De vårdinrättningar från vilka tilläggsutredning kan erhållas (t.ex. de vårdinrättningar där den ak-tuella skada gav sig till känna eller där komplikationens eftervård har givits),

Till vilken del ändringssökanden är missnöjd med Patientförsäkringscentralens beslut eller med de betalda ersättningarna.

Ifall sökanden har anlitat ett ombud skall till patientskadenämnden tillställas en fullmakt, enligt vilken ombudet befullmäktigas att sköta ärendet vid nämnden. Fullmakt behövs dock inte ifall ombudet är advokat eller allmänt rättsbiträde.

Handläggningen vid patientskadenämnden är kostnadsfri.