Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Besvär

Besvär kan inte anföras över patientskadenämndens rekommendation till avgörande. Nämnden kan dock efter eget övervägande handlägga ärendet på nytt. Detta förutsätter att nämndens rekommendation till avgörande har grundat sig på bristfällig utredning eller på att en förnyad handläggning är uppenbart nödvändigt på grund av nya omständigheter som framkommit i ärendet.

Begäran om förnyad handläggning begärs skriftligen av nämnden. I begäran bör framgå, till vilken del den till nämnden tillställda utredningen har varit bristfällig. Ifall det är möjligt bör till begäran även bifogas kompletterande utredning (t.ex. nya patientjournalhandlingar eller läkarutlåtanden) eller uppgifter varifrån denna utredning kan erhållas.