Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Domstolsförfarande

En ersättningssökande kan i enlighet med Patientskadelagen anhängiggöra ett käromål gällande en ersättningstvist gentemot Patientförsäkringscentralen, antingen vid Helsingfors tingsrätt eller vid den egna bostadsortens tingsrätt. Käromålet skall anhängiggöras inom tre år från det parten har fått del av ersättningsbeslutet.