Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Behörighet

Patientskadenämnden är behörig att handlägga ersättningsärenden som grundar sig på patientskadelagen.

Patientskadenämnden har inte behörighet att handlägga ärenden som gäller vårdpersonalens agerande eller handlande till den del det inte är av betydelse för avgörandet av ersättningsärendet. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionalförvaltningsverken handhar styrningen och tillsynen gällande yrkespersoner och organisationer inom hälso- och socialvården.

Patientskadeförsäkringen ersätter inte skador som har förorsakats av ändamålsenligt givna, ordinerade eller distribuerade mediciner, utan för dessa kan ersättning ansökas från läkemedelsskadeförsäkringen. Sedan början av år 2012 ansvarar Finska Ömsesidiga Läkemedelsförsäkringsbolaget för försäkrandet av nya läkemedelsskador, handläggandet av skadeärenden och utbetalning av ersättningar samt för kundrådgivning.

Då det är fråga om en avtalsrättslig tvist kan ärendet enligt konsumentskyddslagen anhängiggöras vid Konsumenttvistenämnden.

När en domstol har träffat ett avgörande i ett ersättningsärende, får Patientskadenämnden inte handlägga ärendet till den del domstolen redan avgjort det. Om ärendet är anhängigt vid domstol får utlåtande lämnas bara till domstolen på dess eller en parts begäran.