Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Patientskadenämndens uppgifter

Patientskadenämnden har till uppgift att i ersättningsärenden ge rekommendationer eller utlåtanden. Rekommendationer ges då en begäran framställs av en ersättningssökande (patient eller av hans anhöriga eller ombud), Patientförsäkringscentralen, den som idkar hälso- och sjukvård eller av en försäkringsanstalt som yrkar på s.k. specificering av ersättningar. Utlåtande ges till domstol på dess eller parts begäran.

Patientskadenämnden kan vid behov ge försäkringsgivarna allmänna tillämpningsrekommendationer i ersättningsärenden med stöd av Patientskadelagen. Tillsvidare har nämnden styrt tillämpningspraxisen med enskilda rekommendationer till avgöranden.