Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Patientskadenämndens medlemmar och ersättare

Nämndens medlemmar skall vara förtrogna med hälso- och sjukvårdsfrågor. Ordföranden och vice ordföranden skall ha avlagt juris kandidatexamen och minst två av dem skall vara förtrogna med skadeståndsfrågor. Ordföranden skall dessutom vara förtrogen med domarvärv. Två av medlemmarna skall vara specialistläkare och minst en skall vara yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård. Vad som bestäms om medlemmarna gäller även ersättarna.

Patientskadenämndens samtliga åtta medlemmar bildar plenum. Vid nämndens plenum behandlas ärenden som anses särskilt betydelsefulla och utlåtanden som ges till domstol. Nämnden har därtill tre sektioner. Ärenden som behandlas vid en sektion behandlas av ordföranden och tre medlemmar varav en skall vara läkare.