Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Sakkunniga

Nämndens plenum har till ordinarie sakkunniga kallat personer som för nämnden representerar betydelsefull vetenskaplig eller annan sakkännedom. Nämnden kan efter eget övervägande införskaffa sakkunnigutlåtanden även från andra än de ordinarie sakkunniga. Vid början av år 2015 hade nämnden 74 ordinarie sakkunniga representerande olika medicinska specialområden.

Ett sakkunnigutlåtande utgör den sakkunniges medicinska bedömning av ärendet. Utlåtandet kan inverka på nämndens rekommendation.

Ett sakkunnigutlåtande som begärts av nämnden ges till kännedom åt den som begärt anhållan om rekommendation. Därtill reserveras möjlighet att avge genmäle på det som framförts i sakkunnigutlåtandet.