Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

För vad ges en rekommendation till avgörande?

En rekommendation till avgörande ges över Patientförsäkringscentralens beslut och i allmänhet till den del ärendet har förts till nämnden för behandling. Patientskadenämnden får behandla ett ersättningsärende, också när det gäller grunden för ersättningen, även då begäran om rekommendation om hur ärendet skall avgöras endast gäller ersättningens storlek. Patientskadenämnden tar i sin rekommendation till avgörande enbart ställning till sådana omständigheter som kan antas ha betydelse vid handläggningen av skadeärendet.