Fågelviksgatan 10, 00500 Helsingfors | Telefon: 0400 909 343 | potilasvahinkolautakunta@pvltk.fi

Jag är missnöjd med bemötandet. Kan jag begära patientskadenämndens rekommendation till avgörande?

Patientskadenämnden har inte behörighet att handlägga ärenden som gäller vårdpersonalens agerande eller handlande till den del det inte är av betydelse för avgörandet av ersättningsärendet.

Om man är missnöjd med bemötandet kan man kontakta patientombudsmannen eller göra en an-märkning till vårdinrättningen. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionalförvaltningsverken handhar styrningen och tillsynen gällande yrkespersoner och organisationer inom hälso- och socialvården.